AD-blacklist1

2020
jan.
03

A lélek rejtelmei

Írta: Oszvald György

Stroke psziche 060leadDarvas Gábor, a stroke klub tiszteletbeli elnökét nagyon megfogta egy korábbi, a betegek lelki világát megérteni és megértetni szándékozó előadás. Annyira, hogy saját kezdeményezésére egy teljes klubnapot szánt a vezetőség a téma kiscsoportos feldolgozására tavaly szeptember 24-én.

 

 

Buzás Kálmán, a stroke klub tevékenységének nagy tisztelője, s ennek okán tavaly tavasszal elvállalt egy előadást, mely a stroke-on átesettek lelki világát kívánta több oldalról is elemezni, megmutatni. Hogy Darvas szándékát és a feldolgozás módját könnyebb legyen megérteni, javaslom, olvassák el a Buzás előadásáról szóló tudósítást – ITT!  

 

   Stroke psziche 045Nos, ha ez megtörtént, elsőként azt mondanám el, hogy milyen módszert választott Gábor a feldolgozásra.

 

   Már jó előre felkért három különféle szemléletű és eltérő tapasztalatokkal bíró embert, hogy vállaljanak el egy „vándorelőadó” szerepkört. A negyedik ő maga volt. Azért „vándor”, mert a klubtagokból megalakuló 5-6 fős csoportokhoz ők mennek, vándorolnak el, s mindegyik csoportban 5-6 percben elmondják a saját véleményüket, nézeteiket a témáról, ami, ugye, nem más, mint az emberi lélek. Ezután a csoport tagjai kérdezhetnek, vitázhatnak, ütköztethetik a véleményeket néhány perecben, majd a „vándorok” tovább mennek. A csoportoknak összesen 20 perc állt rendelkezésére, hogy összegezték a vándorokkal történt beszélgetésiek tapasztalatait, s utána 10 percben kifejtették saját véleményüket, s megnevezték azt a „vándort”, akinek a felvetéseit a legjobbnak tartották. A csoportok szóvivői, modedrátorai közül kiemleném Rogányiné Kocsi Melinda és Csuja Gábor aktivitását, rendkívül objektív összegzésüket. Annál is inkébb, mert ők előre, látatlanba vállalták a feladatot.

 

   Mielőtt ismertetném Gábor összefoglalóját (ezt a beszélgetések előtt felolvasta), íme a ,,vándorok":

   Darvas Gábor, pszichológus szakember, Horváth Zoltán stroke-klub tag és Oszvald György újságíró.

 

Bevezető előadás 

 

   Darvas Gábor a bevezetőjében Buzás Kálmánra hivatkozott, s elmondta, hogy az ember egészségét az orvosok feladata helyreállítani, megőrizni, a lelki és mentális problémákat a pszichológus gyógyítja. Majd Buzás előadását röviden elemezve, két oldalról közelítette meg a témát.

 

   1. A Rend oldaláról: A válasz érdekében Hamvas Béla író, filozófus, esztéta szavait idézte: „Vallás, filozófia és tudomány, mintegy könnyíteni akar csak az élet dolgain, a hagyomány adja vissza a saját énünket, akaratunkat” –, majd újabb kérdést tett fel: hajlandók vagyunk-e valamiféle rendet kialakítani magunk körül?

   2. Nyelvi közelítés: Matéria = anyag. Ha van anyag, anyagi világ, akkor kell lenni szellemi világnak is.

 

   Stroke psziche 037„A Három lábú szék hasonlatával a testi, szellemi és lelki élet egységére próbálta felhívni a figyelmet Buzás. Számomra a legfontosabb mondat kb. így hangzott: Mindenkinek kötelessége megőrizni testi, szellemi és lelki egészségét!

 

   A Buzás-féle előadás összegzése után saját véleményét osztotta meg a klubtagokkal.

    Az előadás mérföldkő volt a Stroke klub életében mert ennyit a lélekről és szellemről még nem beszélt senki. Ezért az előadását ezúton is köszönöm! Sajnos, az előadás nem tért ki a fogalmak definiálására. E nélkül azonban nem lehet a témát megbeszélni. (Ez hasonlít arra, amikor valaki a piszkos edényeket piszkos vízben akarja tisztára mosni.)

 

   Hangsúlyozom, hogy az alábbiak a saját véleményemet tükrözik. Ráadásul a hibátlanságot sem tudom garantálni. Időhiány miatt egyszerűsítek és elhagyom a tényleges definiálást! Lássuk a tisztázandó fogalmakat: test, érzelem, értelem, lélek tartozok az egyik csoportba, az egészség, betegség a másik csoportba. 

   (a képen Darvas Gábor)

 

   • Test, érzelem, értelem, lélek csoportjában számomra a vízválasztó pont a mulandóság. Mulandó a test, érzelem és értelem. De túlél minket a lélek.

   ◦ Test az, amiben élünk, amely magában fogalja az agyunkat, amely – a mai ismeretünk szerint – az értelem és az érzelem hordozója is.

   ◦ Az öt emberi alapérzelem (félelem, öröm, meglepődés, undor, harag) alapvető elemei az egészséges személysiégnek és a döntéseinkben is szerepet játszanak.  

   ◦ Értelem a beérkező információ feldolgozása, az erre való reagálás, (életben maradás, játék, sport, zene művészet, kreativitás, tervezés, stb.). A döntéseinket általában elsődlegesen az érzelmeink és másodlagosan az értelmünk befolyásolja. Egészséges személyiségű emberekben az érzelem és az éretelem a valóságon alapuló egyensúlyban vesz részt a döntési folyamatokban.

   ◦ Lélek az, amitől igazán ember leszünk, amely nem múlik el a halálunkkal. Hála az orvostudomány fejlődésének, ma már több mint egymillióan vannak a klinikai halál állapotában rövid ideig tartózkodó emberek, akik kívülről látták saját testüket és hallották az életükért küzdő orvosokat és így – valamilyen mértékben – megtapasztalták a szellemi világot. A szellemi világot a vallások ismertetik. Vallásokból igen sok van, valamilyen részigazságot szinte mindegyik tartalmaz.

   A szakember szerint a lélek nehezen definiálható, fő kérdése a filozófiának és a pszichológiának is. Jelenleg a személyiség alapját képező mag; az önismeret igénye; az ,,én" működésének mechanizmusa; az értékrend, tapasztalatok és kultúra összegzése és mindezek  folymatosan változó elegye fogalmának összességével hozzák közlei párhuzamba.

 

   Stroke psziche 065Az első igazi egyistenhit a zsidóknál alakult ki. Az ő bukdácsoló történelmüket az ószövetségben írták le. Bukdácsolásuk oka a mai napig ugyan az, mint ami a mai világunkban is megtalálható: a könnyebb út választása, a túlzott önbizalom (önhittség), a jó és igaz helyett a rossz választása. Az ószövetségben Isten prófétákon keresztül megígérte a megváltó eljövetelét, aki Jézus személyében megszületett és 30 évesen hirdetni kezdte az örömhírt (evangéliumot). De mivel az akkori elit nem ilyen megváltót várt ezért, keresztre feszítették. Jézus léte mind az írásos források, mind pedig az apostolok vértanúsága, a kereszténység elterjedése alapján vitathatatlan. Hála a tudomány fejlődésének és a torinói lepelnek, ma már a vércsoportját és az arcvonásit is meghatározták.

 

   • Egészség, betegség. Szerintm egymástól elválaszthatatlan fogalmak.

   ◦ Az egészség önmagában olyan, mint a levegő: amíg rendelkezésre áll nem észleljük, csak éltet minket. Ha megbetegszünk, akkor sérül az egészségünk, és rögön érezzük az egészség hiányát. A betegség nem csak a testi egészség csökkenését okozza, de hat az érzelmünkre, az értelmünkre és a lelkünkre is.

   Az egészség relatív dolog, csak saját magunkra vonatkoztatható. Nick Vujicic aki kéz és láb nélkül született, amikor túljutott a depresszióján és megtalálta az életcélját, tökéletesen egészségesnek tekinthető lett.”

 

   *

 

A saját (O.GY.) vándorelőadói érvelésem

 

   A „vándorok” közelítéseit nem ismerem, a magamét szívesem megosztom. Abból indultam ki, hogy nem vagyok hívő ember, s ezért a vallási magyarázatokat nem tudom elfogadni. Nekem Isten nem létezik, tehát a vele vagy cselekedeteivel magyarázott dolgok, történések nem állnak meg. Ugyanakkor elfogadom, hogy léteznek olyan események, melyek megtörténtét nem vitatják, de a tudomány mai állása szerint nincs rá magyarázat. Az Isten jelenléte pedig nem releváns.

   Éppen ezért nem fogadom el azt, hogy például egy baleset vagy betegség okán a lelkem kilép a testemből és kívülről szemléli a történéseket. Majd, amikor meggyógyulok, halálközeli élményre hivatkozva emlékszem is erre a mozzanatra.

   Stroke psziche 051Persze, azon el kell gondolkodni, bár nem hiszem, hogy ez az én feladatom lenne, hogy miért is beszélünk lélektanról, mint tudományról, ha vitatjuk az anyagi világon túli létezést. Arkagyij Rajkint idézném: „Válámi ván, de nem áz ikászi!”

   Az emberi szellemet pedig nem azonosítom a lélekkel! Sőt, éppen az elmondottak miatt nem látom be, hogy miért is következik az anyagi világ létéből, hogy akkor létezik szellemi világ is. Egyáltalán: lehet-e a szellem és a lélek közé egyenlőségjelet tenni?

  

   Nem kívánok itt ezekbe a felvetésekbe belemenni, csak azt kívántam bemutatni, hogy én miről beszélgettem a csoportokkal, s nyilván, vita is kialakult közöttünk, hiszen volt olyan sztrókon átesett beteg, aki – elmondása szerint – átélte a korábban említett halálközeli élményt.

 

   *

 

 Darvas Gábor vándorelőadói előadása

    Röviden ismertetem az életemet: Darvas Gábor vagyok és óriási szerencsémre egy kilencgyerekes család. Ötödik gyerekeként születtem 1949-ben. Szüleim vallásukat gyakorló római katolikusok voltak. Erre és hozzá tartozó hitükre egész életükben szükség volt. A szűkös anyagi lehetőségekhez képest boldog gyerek és ifjú korom volt.

   A BME Villamosmérnöki karán a lehető leghamarabb végeztem és már egy évvel korábban megismertem a leendő feleségemmel, akinek 9 testvére volt. Munkába állásomat követő szilveszterkor volt az esküvőnk, végül 7 gyerekünk született. Jelenleg 3 gyerekünk házas, de 13 unokánk van.

   Közel 9 éve kaptam stroke-ot, utána végig részt vettem a stroke klub életében. Már évek óta szorgalmaztam, hogy az orvosi ismeretek mellett essen szó a lélekről is. Kérésem meghallgatásra talált és nagy örömömre szolgált, hogy Buzás Kálmán végül elvállalta és elmondta az előadást. Nekem az előadás nagyon tettszett, mert sok oldalról közelítette meg a témát, és saját meggyőződését senkire sem akarta ráerőltetni.

   Valaki azonban jelezte, hogy hiányzott az előadó személyes állásfoglalása. Most ez előadó helyett a „vándorelőadók” személyes állásfoglalásait hallgathatjátok meg. Ha az eddig elmondottak nem elegendők, akkor hangsúlyozom, hogy számomra van Isten, az én életemben nagy szerepet játszik a római katolikus vallás. Meggyőződésem, hogy mindenkinek javára válna, ha rádöbbenne az Isten jóságára, irgalmára, szeretetére és saját hallhatatlan lelkének létére.

   A fő kérdés nem az, hogy van-e Isten, hanem az, hogy milyen az istenképünk. Az Istenről az Ó- és Újszövetségből szerezhetünk megbízható információkat.

   Végül néhány szó az egészségről. A stroke-osok viszonylag szerencsések, mert a gyógyulásuk aktív részeseivé kell válniuk: gyógytorna, ergoterápia és egyesek logopédia nélkül sok mindent elveszthetnek. A három lábú szék analógiájára, azonban nem csak gyógytornára, hanem agytornára, lélektornára is szükségük van a testi, pszichés és lelki egyensúly helyreállítása érdekében.

   Agytorna lehet keresztrejtvényfejtés, olvasás, társasjáték, stb. A lélektorna kicsit nehezebb, de szerencsére sok minden idesorolható, ami megnyugtat, ellazít (zenehallgatás, természetben gyönyörködés, beszélgetés a barátokkal), végül az Isten keresése [szentírás olvasás, ima, mások segítése].

   A lényeg, hogy nem elég a gyógyszerszedés és az egészséges életmód: tudatosan tornáztatni kell az agyunkat, gondozni kell a lelkünket. Ehhez kívánok sok sikert és kitartást!

 

   *

   Hát, ennyi, de azt nem szeretném elhallgatni, hogy a csoportok értékelései alapján a legérdekesebben – vagy legértékesebben – előadó, vitázó „vándor” Fehérvári Dóra volt. A csoportok moderátorai egyértelműen pozitívan nyilatkoztak a rendezvényről. Azt erősítették meg, hogy jó dolog, ha alkalom van a saját érzéseik, véleményük kifejtésére, s nem csak passzív hallgatói egy előadásnak. A vélemények megismerése pedig közelebb hoz mindenkit egymáshoz.

 

   Végül is Darvas Gábor kezdeményezése beváltotta a témához fűzött reményeket: így vagy úgy, de mindenki megnyilvánult, és hosszabb időre szóló muníciót szerzett, hogy gondolkodjon a fizikai és a szellemi valóságról.

  

Stroke psziche 022halottak   Bár az itt közölt képen szereplő, a közelmúlt elhunyt klubtagjairól a megemlékezés a klubnap elején történt meg, kegyeletsértő lenne, ha nem tennénk közzé a gesztust, a klub búcsúját.

   Béke poraira, emléküket megőrizzük.

 

cikkünkhöz képgaléria tartozik – ITT

fotó: 10kerkult.hu/OGY